تبلیغات
انجام متره و برآورد ، طراحی و محاسبات سازه - قراردادهای پیمانکاری

انجام متره و برآورد ، طراحی و محاسبات سازه

دقیق و اقتصادی

قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری جز قراردادهای اداری می باشند.

قراردادهای اداری:
قراردادی که یکی از سازمانها اداری از یکسو با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر  با هدف انجام عملی یا ارائه خدماتی خاص در جهت منافع عمومی منعقد می شود.

مقایسه قرارداد اداری و خصوصی
قرارداد اداری :
 . حقوق عمومی       
.  فاقد اختیارات کامل در انعقاد  قرارداد
.  محدودیتهای قوانین ومقررات 

هدف عمومی مدد نظر می باشد
.   رفع نیازمندیهای مشترک مردم
.  اجازه هیچگونه تغییر و دخل وتصرف درعبارات و جملات و مفاد قرارداد وجود ندارد                     

قرارداد خصوصی:
. منافع اشخاص حقیقی 
.دارای اختیارات کامل 
. در چار چوب قوانین

. الزاما عمومی نیست
. عدم الزام
. امکان ان وجود دارد

موضوع: امور قراردادی و پیمان،
برچسب ها: قرارداد، پیمانکار، قرارداد اداری، قرارداد خصوصی،

[ شنبه 28 فروردین 1395 ] [ 08:22 ق.ظ ] [ مترور شریف ]

[ نظرات() ]